Kwaliteitsstatuut

Kwaliteitsstatuut

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden van Barbara van den Broeke, zoals goedgekeurd op 30 mei 2019 (zie ook: https://www.ggzkwaliteitsstatuut.nl/)

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz, binnen de Zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam regiebehandelaar: Barbara van den Broeke; BIG-registraties: 69042837325/89042837316; Overige kwalificaties: EMDR, C.G.T., ouderbegeleiding, Kinder- en jeugdspecialisme, supervisie, psychotherapie (jong)volwassenen Basisopleiding: Universitair AGB-code persoonlijk: 94003663

Praktijk informatie 1

Naam praktijk: Barbara van den Broeke E-mailadres: barbaravandenbroeke@gmail.com KvK nummer: 56933975 Website: www.barbaravandenbroeke.nl AGB-code praktijk: 94062673

2. Werkzaam in de gespecialiseerde-ggz

3. Aandachtsgebieden

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):

Angsten (waaronder: angst om alleen te zijn, faalangst, sociale angst, fobieën en dwang); spanningsklachten (waaronder: slecht slapen, gespannenheid, psychosomatische klachten en burn outsymptonen); somberheid (waaronder: wisselende stemmingen en gebrek aan energie); problemen met de regulatie van emoties en impulsen (waaronder: agressief of te emotioneel worden); beginnende eetproblematiek (waaronder: anorexie, orthorexie, obesitas en boulimia); contactproblemen (van sociaal onhandig gedrag tot autismespectrumstoornissen); aandacht- en concentratieproblemen (waaronder: add/adhd); traumatische ervaringen (waaronder: ptss); aan het ouderschap of de gezinssituatie verbonden problematiek; ouder- en gezinsbehandelingen (waaronder: psychotherapie, gericht op niet functionerend of verstoord ouderschap, geweldloos verzet, en partner-relatietherapie), individuele psychotherapie (waaronder: inzicht gevende en op verwerking gerichte psychotherapie, cognitieve gedragstherapie en emdr); binnen de praktijk is onvoldoende expertise voor de behandeling van: primaire verslavingsproblematiek, ernstige gedragsproblemen en acute crisissituaties.

4. Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en BIGregistraties van regiebehandelaren):

Medewerker 1

Naam: Barbara van den Broeke BIG-registratienummer: 69042837325/89042837316

5. Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder: Huisartsenpraktijk(en) Collegapsychologen en -psychotherapeuten ggz-instellingen Anders: psychiaters, dietisten en fysiotherapeuten

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):

Plein 20, de Amsterdamse praktijk voor psychotherapie, diagnostiek en coaching, bestaande uit Ieke van Tilburg (19040959916 en 19040959925), Caroline van Nistelrooij (79043280316 en 59043280325), Merijn Merbis (690559582525 en 89059582516), Lea Schellekens (69913524325) en Catherine Pannevis (6905282725 en 890525827), Thomas Lenz, psychiater te Amsterdam, Harry Vink, psychiater te Amsterdam ,Karin Konijn en Marilene Strijbos, psychiater te Amsterdam, verbonden aan Wei 34 te Amsterdam, Cecile Gunning, IMH-psycholoog/psychotherapeut te Amsterdam, en diverse huisartsen in Amsterdam en Amstelveen.

5c.Tenzij de cliënt daarvoor geen toestemming geeft, maak ik in voorkomend geval gebruik van bedoeld netwerk voor: consultatie, medicatie, diagnose, verwijzing, intervisie, aanvullende expertise en gecombineerde behandelvormen.

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst.

Door de weeks ben ik overdag voor cliënten bereikbaar. Indien de cliënt in een zodanige situatie verkeert dat het met mij hebben van contact door de weeks overdag niet kan worden afgewacht, dan kan – uiteraard naast de mogelijkheden daartoe van de huisarts, de spoedeisende eerste hulp en de ggz-crisisdienst – met mij ook op andere momenten telefonisch of per emailbericht contact worden opgenomen. Al mijn cliënten beschikken daartoe ook over mijn mobiele telefoonnummer en emailadres.

In geval van ziekte en vakanties is een onderlinge waarneming met Plein 20, gevestigd te Amsterdam, in de persoon van Ieke Tilburg geregeld.

5e. Ik heb geen specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH, omdat dit niet van toepassing is op mijn cliëntengroep.

6. Ik lever niet-gecontracteerde zorg. Echter, voor de vergoeding ervan door een zorgverzekeraar verwijst Barbara van den Broeke naar haar website.

7. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven, die ik hanteer, gepubliceerd op mijn website.

Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website.

Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website.

Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show, zoals gepubliceerd op mijn website.

De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn op mijn website te vinden

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging, te weten:

Intervisie, visitatie, bij- en nascholing en registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden. De beroepscode van mijn beroepsvereniging is te vinden op de website: https://lvvp.info/wp-content/uploads/2018/08/beroepscode-voorpsychotherapeuten-NVP-2018-1.pdf enhttps://psychotherapiepraktijk-anima.nl/wpcontent/uploads/2017/07/Kwaliteitsbeleid-LVVP.pdf

9. Klachten- en geschillenregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij.

Een psychotherapeut is verplicht zich bij de uitoefening van zijn beroep te houden aan daarvoor geldende regels. Deze regels staan in het bijzonder vermeld in de Beroepscode voor psychotherapeuten. Deze Beroepscode is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP). Deze code valt te raadplegen op https://assets.psychotherapie.nl/p/229378//files/NVPdocs/beroepscode 2018.pdf. Ook bevatten wetten als: de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) regels waaraan de psychotherapeut zich bij zijn of haar beroepsuitoefening moet houden.

In geval van klachten over de wijze waarop Barbara van den Broeke haar beroep als klinisch psycholoog/ psychotherapeut uitoefent, wordt het zeer op prijs gesteld dat de betrokkene Barbara van den Broeke daarvan zo spoedig in kennis stelt. De betrokkene wordt dan uitgenodigd voor een gesprek, waarin hij of zij de klacht (nader) kan toelichten, daarop door Barbara van den Broeke kan worden gereageerd en geprobeerd wordt om in onderling overleg tot een oplossing te komen.

Barbara van den Broeke is onder meer lid van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychtherapeuten (LVVP).

Mocht de klacht in onderling overleg met Barabara van den Broeke niet kunnen worden weggenomen, dan kan in verband met het lidmaatschap van Barbara van den Broeke van de LVVP vervolgens contact worden opgenomen met een professionele klachtenfunctionaris, verbonden aan Klacht&Company. Met deze instelling heeft de LVVP met het oog op de behandeling van klachten over haar leden een overeenkomst gesloten. Terzake dient een daarvoor gemaakt klachtenformulier te worden ingevuld en dat ingevulde klachtenformulier moet vervolgens worden gemaild naar LVVPO@klachtencompany.nl. Terzake kan ook worden gebeld met Klacht&Company onder telefoonnummer: 088-2341606. Een klachtenfunctionaris, verbonden aan die organisatie, zal dan vervolgens contact met de betrokkene opnemen, Barbara van den Broeke in de gelegenheid stellen op die klacht te reageren, verder onderzoek doen en in overleg met de betrokkene en Barbara van den Broeke tot een voor de betrokken partijen bevredigende afdoening van de klacht proberen te komen. Het klachtenformulier voor Klacht&Company kan worden gedownload via de website van de LVVP: https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregelingvolwassenen/

Link naar website: https://lvvp.info/wp-content/uploads/2019/03/Klachtenregeling-LVVP-Wkkgz-DEF-feb19websiteversie.pdf

9b. Mocht de klacht met behulp van de inschakeling van Klacht&Company niet tot een oplossing zijn gebracht, dan kan de betrokkene een klacht indienen bij de onafhankelijke Geschillencommissie voor Vrijgevestigde ggz-praktijken. Die commissie doet dan een voor de betrokken partijen bindende uitspraak over de klacht. De procedure bij die commissie valt uiteen in een voorbereidende schriftelijke fase en een mondelinge fase, waarin partijen worden gehoord. Daarna doet de Commissie uitspraak. De klacht kan per post – Postbus 90600 2509 LP Den Haag – of digitaal bij de Commissie worden ingediend via de webpagina: https://melding.degeschillencommissiezorg.nl/zaak/create/webformulier?ztc_aanvrager_type=unknown&afronden=1 Op de website van de Geschillencommissie zie:https://melding.degeschillencommissiezorg.nl/zaak/create/webformulier?ztc_aanvrager_type=unknown&afronde – kan verdere informatie met betrekking tot het onder meer het digitaal indienen van een klacht worden gevonden.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid van het indienen van een klacht bij een Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Terzake zij verder verwezen naar de website van de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg: https://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/ik-heb-een-klacht

Link naar website: https://www.degeschillencommissiezorg.nl/over-ons/zorgcommissies/vrijgevestigde-ggz-praktijken/

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid in verband met vakantie en ziekte terecht bij Plein 20, in de persoon van drs H.A.G. van Tilburg

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten.

II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling op de website van Barbara van den Broeke. 

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld:

De betrokkene neemt telefonisch contact op met Barbara van den Broeke onder telefoonnummer: 0621581947, of stuurt een emailbericht naar Barbara van den Broeke: barbaravandenbroeke@gmail.com, waarna zo spoedig mogelijk telefonisch contact met de betrokkene wordt opgenomen. Tijdens het telefonisch overleg wordt beoordeeld of de praktijk van Barbara van den Broeke geschikt is de benodigde zorg te bieden. Als dat niet het geval is, wordt geprobeerd een advies voor een doorverwijzing te geven. Als geoordeeld wordt dat Barbara van den Broeke de gevraagde hulp kan bieden, dan moet de betrokkene – voordat het intakegesprek plaatsvindt – de beschikking hebben over een verwijsbrief van de huisarts of andere (medische) specialist voor “Specialistische GGZ”, en in welke verwijsbrief wordt aangegeven dat er een vermoeden is van een zogenoemde DSM 5-stoornis. De datum van die verwijsbrief moet zijn gelegen voor de datum, waarop het eerste gesprek met Barbara van den Broeke plaatsvindt. Omdat de praktijk van Barbara van den Broeke een zogenoemd ROM-systeem (Routine Outcome Monitoringsysteem) hanteert, waarbij de effectiviteit van behandelingen bij aanvang, tussentijds en en bij het einde van therapie wordt gemeten, wordt voorafgaand aan het eerst gesprek aan de betrokkene per emailbericht gevraagd een vragenlijst met betrekking tot de klachten in de daarvoor openstaande “beveiligde” elektronische omgeving te vullen. De betrokkene kan uiteraard aangeven daartegen bezwaren te hebben. Alleen Barbara van den Broeke heeft inzicht in de beantwoording van deze vragenlijst. Ook dient de betrokkene voorafgaand aan het intakegesprek door raadpleging van de door hem of haar afgesloten zorgverzekeringspolis te onderzoeken hoe zij of hij voor zorgkosten is verzekerd. Er wordt verstandig aangedaan de betreffende gegevens mee te nemen naar het eerste gesprek.

De intakeprocedure verloopt als volgt:

Tijdens het eerste gesprek wordt samen met Barbara van den Broeke onder meer 1) een aanmeldingsformulier, bevattende persoonsgegevens, ingevuld, 2) wordt de ingevulde ROMvragenlijst doorgenomen, 3) wordt stil gestaan bij de wijze waarop de betrokkene voor zorgkosten is verzekerd, 4) wat de door Barbara van den Broeke gehanteerde tarifering is, 5) wordt – mede in het licht van de wijze waarop de betrokkene is verzekerd voor zorgkosten – beoordeeld hoe de betaling van de intake, diagnose en behandeling zullen plaatsvinden, en 6) wordt de betrokkene tegen een bewijs van ontvangst een exemplaar van de voor de praktijk van Barbara van den Broeke vastgestelde AGV-privacyverklaring verstrekt. Het intakegesprek staat in het teken van het verstrekken van de benodigde gegevens, een kennismaking, de financiële afwikkeling en een inventarisatie van de problemen. Ook wordt in voorkomend geval een akte van cessie met betrekking tot de door de zorgverzekeraar uit te keren vergoedingen voor de door Barbara van den Broeke te verlenen zorg overeengekomen, alsmede een privacyverklaring met betrekking tot het niet op de declaratie vermelden van tot de betrokkene te herleiden diagnostische gegevens. Als de betrokkene een volwassene is, die nog “thuis woont”, is het gebruikelijk dat ook één of meerdere ouders bij het eerste gesprek aanwezig is.

In het intakegesprek en eventueel daarop volgende gesprekken van eveneens diagnostische aard wordt getracht een beeld te krijgen van de aard en de ernst van de problematiek, de mogelijke wijze van behandeling ervan en de met een behandeling te behalen behandelingsdoelen. Soms wordt in het kader van het opstellen van een diagnose door Barbara van den Broeke gebruik gemaakt van psychodiagnostische testen en/of wordt door haar terzake intercollegiaal overleg gevoerd. Soms wordt het eventueel benodigde onderzoek mede door gespecialiseerde, tot het netwerk van Barbara van den Broeke behorende psychiaters, klinisch psychologen of psychotherapeuten uitgevoerd.

De intake-/diagnostische fase wordt afgesloten met een adviesgesprek. Daarin wordt door Barbara van den Broeke met de betrokkene de diagnose besproken en wordt een voorstel voor een behandelplan met bijbehorende behandeldoelen, de wijze van behandeling en het daarbij behorende tijdpad gedaan. Indien de betrokkene zich daarmee kan verenigen, al dan niet na een eventuele bijstelling van het ontwerp-behandelplan, wordt dat plan door de betrokkene en Barbara van den Broeke in onderlinge overeenstemming “vastgesteld” en wordt terzake ook een behandelovereenkomst tussen de betrokkene en Barbara van den Broeke gesloten. Het is gebruikelijk dat de “verwijzer” door Barbara van den Broeke van de bevindingen terzake schriftelijk in kennis wordt gesteld, tenzij de betrokkene daarmee niet akkoord gaat.

Bij het hiervoorgestelde moet de kanttekening worden geplaats dat een betrokkene ervoor kan kiezen dat hij of zij niet door een huisarts of andere (medische) specialist wordt verwezen, de declaratie van Barbara van den Broeke voor bemoeienissen met de intake, de diagnose en/of behandeling niet ten laste van de zorgverzekering van de betrokkene worden gebracht, maar deze declaratie volledig door de betrokkene in zijn of haar hoedanigheid van een zogenoemde zelfbetaler wordt voldaan, terzake geen ROM-vragenlijst wordt ingevuld en de verwijzer ook niet van de gestelde diagnose en behandeling in kennis worden gesteld.

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer – indien mogelijk met een passend advies – indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt.

13. Diagnostiek

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door Naam: Barbara van den Broeke

Generalistische basis ggz: Geen

Gespecialiseerde ggz: Ja

Kwalificatie Omschrijving 9402 Psychotherapeut 9405 Klinisch psycholoog

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:

In voorkomend geval en met enige regelmaat in het verband van intervisie worden andere psychiaters, psychotherapeuten of klinische psychologen uit mijn netwerk in het diagnostische proces betrokken.

14. Behandeling

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door Naam: Barbara van den Broeke

Generalistische basis ggz: Geen

Gespecialiseerde ggz: Ja

Kwalificatie Omschrijving 9402 Psychotherapeut 9405 Klinisch psycholoog

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is Naam: Barbara van den Broeke

Generalistische basis ggz: Geen

Gespecialiseerde ggz: Ja

Kwalificatie Omschrijving 9402 Psychotherapeut 9405 Klinisch psycholoog

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt): Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een samenvatting van de behandeling naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft.

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en – indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:

Aan het einde van de intake/diagnostische fase wordt er een indicatiestelling s-ggz opgesteld met een daarbij behorend concept-behandelplan opgesteld dat wordt besproken met de betrokkene. Het behandelplan wordt zonodig aan de wensen van de betrokkene aangepast. Nadat het behandelplan in overstemming tussen Barbara van den Broeke en de betrokkene is vastgesteld, vindt daarvan aantekening plaats in het elektronisch patientendossier (EPD).

De behandeling wordt hierna regelmatig tussentijds tussen Barbara van den Broeke en de betrokkene geëvalueerd. In dat kader wordt het behandelplan in voorkomend geval ook in overeenstemming tussen Barbara van den Broeke en de betrokkene aangepast, vindt van die aanpassing ook aantekening plaats in het EPD en vindt de verdere behandeling vervolgens ook volgens het aldus aangepaste behandelplan plaats. Bij het einde van de behandeling vindt een slotevaluatie tussen de betrokkene en Barbara van den Broeke plaats en wordt daarvan ook een eindverslag gemaakt. Onderdeel van dat eindverslag is ook een bij de betrokkene “afgenomen” klanttevredenheidsonderzoek in de vorm van de zogenoemde – van het ROM-pakket deel uitmakende – CQ-index.

Van de tussenevaluaties vindt somtijds en van de eindevaluatie vindt altijd door Barbara van den Broeke een schriftelijke verslaggeving plaats aan de verwijzer, uiteraard mits de betrokkene daarmee akkoord gaat.

Indien aan de orde vindt het e.e.a. ook plaats in overeenstemming met de wettelijke vertegenwoordiger van de betrokkene.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

Zoals bij onderdeel 14e reeds is aangegeven, vindt regelmatig een tussentijdse evaluatie en altijd ook een eindevaluatie plaats tussen Barbara van den Broeke en de betrokkene. Ook krijgen de betrokkenen voorafgaand aan het eerst intakegesprek een ROM-vragenlijst toegezonden, die zij indien zij daartoe bereid zijn – in de betreffende beveiligde internetomgeving moeten invullen. Nadat de behandeling circa 3 maanden aan gang is, wordt de betrokkenen nogmaals gevraagd een ROMvragenlijst in te vullen. Datzelfde wordt de betrokkenen gevraagd na ommekomst van daarop volgende perioden van telkens 3 maanden, alsmede aan het einde van de behandeling. Het resultaat van de beantwoording van deze ROM-vragenlijsten wordt ook betrokken bij de plaats te vinden tussentijdse en eindevaluaties, alsmede in het klanttevredenheidsonderzoek.

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):

Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op www.ggzkwalitetisstatuut.nl

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor: Zoals bij de onderdelen 14e en 14f reeds is aangegeven, vindt met een zekere regelmaat – in beginsel per 3 maanden en aan het einde van de behandeling – een (tussen)evaluatie van de behandeling tussen Barbara van den Broeke en de betrokkene plaats, en wordt in dat kader ook “geROMT”.

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:

Zoals bij de onderdelen 14e, 14f en 14h reeds is aangegeven vinden regelmatig tussen- en eindevaluaties tussen Barbara van den Broeke en de betrokkene plaats. In dat verband wordt ook “geROMT.” Aan het einde van de behandeling vinden op basis van de CQ-index een klanttevredenheidsonderzoek plaats en op basis daarvan een evaluerend slotgesprek.

15. Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen.

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt.

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt. 

16. Omgang met patientgegevens

16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals.

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle).

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS.

III. Ondertekening

Naam: Barbara van den Broeke Plaats: Amsterdam Datum: 30-05-2019

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld.