Meteen naar de inhoud

Werkwijze

Aanmelden

Momenteel is er geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen

Aanmelden kan uitsluitend telefonisch 0621581947 of per email: barbaravandenbroeke@gmail.com. Zo snel mogelijk na uw aanmelding neem ik telefonisch contact met u op. Samen beoordelen we dan of ik u in principe zou kunnen helpen. Als dat het geval is, dan volgt een intakegesprek in mijn praktijk. Een dergelijk gesprek vindt doorgaans binnen 4 weken na ons eerste telefonisch contact plaats. Vervolgens vinden er diagnostische en daarna psychotherapeutische gesprekken plaats. Als wij in het eerste telefonische contact tot de conclusie komen dat ik u niet kan helpen, dan geef ik wel een advies voor doorverwijzing. 

Als we zijn overeengekomen dat ik u kan behandelen, streef ik ernaar om binnen vier weken na het eerste telefonisch overleg een intakegesprek te hebben. Daarna volgen de diagnostische en therapeutische gesprekken. Het intakegesprek kan pas plaatsvinden  als uw huisarts of een andere bevoegde verwijzer een verwijzingsbrief voor een SGGZ-behandeling aan u heeft gegeven. In het intakegesprek vullen u en ik samen het aanmeldingsformulier met de persoonsgegevens voor het aanmaken van een dossier op de praktijk in. 

Tot mijn spijt kan het voorkomen dat er door het grote aanbod aan cliënten een wachtlijst is. Dit wordt dan op mijn website aangegeven.

Intakeprocedure

Het intakegesprek staat in het teken van kennismaking, bespreken en regelen van praktische zaken en een inventarisatie van de problematiek. In de daaropvolgende drie tot vijf gesprekken maak ik een inschatting van de aard en de ernst van de problematiek en de met een behandeling te behalen doelen. Hierbij kunnen psychodiagnostische testen worden uitgevoerd. De intakeprocedure wordt afgerond met een adviesgesprek waarin de diagnose besproken wordt, een behandelingsvoorstel wordt gedaan en een behandelingsovereenkomst wordt afgesloten. Uw huisarts of andere verwijzer wordt na uw toestemming door mij hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. Hierna start de behandeling.

Honorarium, kosten en zorgverzekeraar.

Honerarium, kosten en zorgverzekeraar.

De (hoogte en wijze van declareren van de) vergoeding van het honorarium voor en de kosten van de door mij te verlenen zorg zijn afgestemd op de tariefbeschikkingen SGGZ, die de Nationale Zorgautoriteit (NZA) jaarlijks vaststelt. Daarbij gaat het om de zorg, die behoort tot a) het zogenoemde basispakket zorg, b) de zogenoemde onverzekerde zorgprestatie en c) de zorg aan mensen die de aan mij verschuldigde vergoeding niet bij een zorgverzekeraar willen of kunnen declareren. Het vergoedingensysteem werkt volgt het zogenoemde zorgprestatiemodel. De hoogte van de aan mij verschuldigde vergoeding hangt af van a) de door mij verrichte prestatie, te weten: diagnostiek, behandeling en overige prestatie, b) de hoeveelheid door mij aan de betreffende prestatie bestede tijd, en c) de vergoeding die voor de betreffende prestatie en de daaraan bestede tijd door de NZA is vastgesteld. De facturatie vindt eenmaal per 3 maanden plaats. De betreffende facturen dienen rechtstreeks aan mij te worden voldaan. Voor meer informatie met betrekking tot het zorgprestatiemodel verwijs ik u naar www.zorgprestatiemodel.nl.

Bij het niet afzeggen van een afspraak  eerder dan 24 uur, voorafgaande aan de afspraak, wordt door mij voor een (enkele) therapiesessie een bedrag  van 75 euro aan de cliënt in rekening gebracht  en voor een dubbele therapiesessie een bedrag  van 150 euro. 

Net zoals veel van mijn collega’s heb ik besloten niet langer contracten met zorgverzekeraars aan te gaan. Dat betekent echter niet dat u de aan mij verschuldigde vergoeding voor de door mij verleende zorg niet bij uw zorgverzekeraar kan declareren. 

Voorzover de door mij verleende zorg binnen het zogenoemde basispakket zorg valt, kan de aan mij verschuldigde vergoeding voor de door mij verleende tot het basispakket behorende zorg ten laste van de betreffende zorgverzekeraar worden gebracht. Daarbij hangt het wel af van het type zorgverkering, dat u heeft afgesloten, of die vergoeding geheel of slechts gedeeltelijk ten laste van de verzekeraar kan worden gebracht. Als u een zogenoemde zuivere restitutieverzekering hebt afgesloten, wordt die vergoeding doorgaans volledig door de zorgverzekeraar vergoed. Heeft u echter een natura-, budget- of combinatiezorgverzekering (dat is een combinatie van een restitutie- en naturaverzekering), dan vindt slechts een gedeeltelijke vergoeding door de verzekeraar van de aan mij verschuldigde vergoeding plaats. Daarom wordt het type zorgverzekering, dat u hebt afgesloten, ook in het eerste intakegesprek besproken. Ook is het noodzakelijk dat u bij het intakegesprek in het bezit bent van een verwijzingsbrief van uw huisarts of andere verwijzer, waarin wordt verwezen naar zogenoemde SGGZ. Indien de betrokken zorgverzekering daartoe de mogelijkheid biedt, kan ook door middel van een akte van cessie overeengekomen worden dat de vergoeding voor de door mij verleende zorg rechtstreeks bij de betrokken zorgverzekeraar wordt ingediend. Indien de aan mij verschuldigde vergoeding niet volledig ten laste van de zorgverzekeraar kan worden gebracht, dan komt het restant daarvan uiteraard ten laste van u. Maar afhankelijk van de financiële mogelijkheden daartoe worden daarover in het intakegesprek soms ook wel maatafspraken gemaakt. 

Ook de aan mij verschuldigde vergoeding valt onder het algemene eigen risico zorgverzekering, dat jaarlijks door de regering wordt vastgesteld.

ROM-vragenlijst

Vanaf 1 januari 2017 is iedere GGZ-aanbieder op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) verplicht om zogenoemde (Routine Outcome Measurement (ROM)-data aan te leveren bij Stichting Benchmark GGZ (SBG) bij behandeling van volwassenen. Dit om de effectiviteit van de behandeling te meten. Daarom vraag ik u voor aanvang van de behandeling, tijdens en bij het afsluiten van de behandeling een vragenlijst in te vullen. 

Privacy

Als u bezwaar heeft tegen het aanleveren van de betreffende ROM-gegevens aan de SBG, dan zal daartoe niet worden overgegaan. Ook zal niet tot het vermelden van informatie over de diagnose op de declaratie worden overgegaan, indien u daartegen bezwaar heeft. Datzelfde is het geval waar het betreft het aanleveren van bepaalde DBC-gegevens via het DBC-informatiesysteem (DIS).

Klachten

In de meer dan dertig jaar dat ik het beroep van klinisch psycholoog/psychotherapeut uitoefen, heb ik nog nooit een klacht ontvangen. Toch zou dit kunnen gebeuren. Mocht u ontevreden zijn over mijn functioneren, dan dient u mij daarvan zo snel mogelijk in kennis te stellen. Naar aanleiding daarvan vindt dan een gesprek plaats, waarin u de klacht nader kan toelichten en wij samen proberen om tot een voor ons beiden bevredigende oplossing te komen.

Mocht in dat gesprek geen oplossing voor de klacht kunnen worden gevonden, dan kan een klacht worden ingediend bij de LVVP. Van deze beroepsvereniging ben ik een gevisiteerd lid. Een klachtenfunctionaris van Klacht & Company, de instantie waarmee de LVVP dienaangaande samenwerkt, zal dan in overleg met u en mij tot een voor ons beiden bevredigende oplossing proberen te komen. 

Mocht de klacht ook niet via de bemiddeling van Klacht&Company kunnen worden opgelost,  dan kan vervolgens een klacht worden ingediend bij de Geschillencommissie Vrijgevestigde GGZ-praktijken. Nadat bij deze Geschillencommissie een klacht is ingediend, wordt een bepaalde procedure in gang gezet, waarvan het horen van de betrokkenen door de Geschillencommissie deel uitmaakt. Nadat de procedure is doorlopen, doet de Geschillencommissie uitspraak op de klacht en kan mij – bij een gegrondverklaring van de klacht – een tuchtrechtelijke sanctie worden opgelegd.