Meteen naar de inhoud

Privacy

Privacyverklaring Barbara van den Broeke


In haar hoedanigheid van klinisch psycholoog/psychtherapeut hecht Barbara van den Broeke, praktijk houdende te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56933975, belang aan de bescherming van persoonsgegevens van haar cliënten. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Barbara van den Broeke met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing
Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Barbara van den Broeke persoonsgegevens verwerkt: 
a. (potentiële) patiënten;
b. alle overige personen die met Barbara van den Broeke contact opnemen of van wie Barbara van den Broeke persoonsgegevens verwerkt.

2. Verwerking van persoonsgegevens
Barbara van den Broeke verwerkt persoonsgegevens die:
a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via bijvoorbeeld een e-mail) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

3. Doeleinden verwerking 
Barbara van den Broeke verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd; 
c. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

4. Rechtsgrond
Barbara van den Broeke verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers
Barbara van den Broeke kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Barbara van den Broeke persoonsgegevens verwerken. Barbara van den Broeke sluit met dergelijke verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden
Barbara van den Broeke deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Barbara van den Broeke deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

7. Doorgifte buiten de EER 
Barbara van den Broeke geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Barbara van den Broeke ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens
Barbara van den Broeke bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Barbara van den Broeke hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst en bij jongeren 15 jaar nadat zij 18 jaar geworden zijn; 
b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens; 
c. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht

9. Wijzigingen privacyverklaring
Barbara van den Broeke kan dit privacyverklaring altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacyverklaring wordt door Barbara van den Broeke op een zo efficiënt mogelijke wijze aan wie dat aangaat, bekend gemaakt. 

10. Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht Barbara van den Broeke te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Barbara van den Broeke door een e-mailbericht te sturen naar barbaravandenbroeke@gmail.com Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Barbara van den Broeke persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Barbara van den Broeke door een e-mailbericht te sturen naar barbaravandenbroeke@gmail.com. Een klacht  tracht Barbara van den Broeke naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kan de betrokkene zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Barbara van den Broeke

Amsterdam: 31 mei 2018